RK_20141220_Kumamoto

RK_20141213_Osaka

RK_20141206_Yokohama

RK_20141115_TokyoKamata

RK_20141108_Kochi

RK_20141101_Miyazaki

RK_20141025_Nagano

RK_20141018_Fukui

RK_20140928_HyogoKasai